Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 - Диамант Хотел Слънчев Бряг България

Новини

Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

„ПЕТРОВ КОМЕРС“ ЕООД изпълни проект по процедура BG16RFOP002-2.077-0808-C01 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, в рамките на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020
На 20.01.2021г. между „ПЕТРОВ КОМЕРС“ ЕООД и Министерство на икономиката се подписа договор за безвъзмездна финансова помощ, с което стартира изпълнението на проект BG16RFOP002-2.077-0808-C01 с наименование Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и срок на изпълнение: 3 месеца до 20.04.2021г.
Общият бюджет на проекта е в размер на 150 000.00 лв., от които 127 500.00 лв. европейско и 22 500.00 национално финансиране. Безвъзмездната помощ по проекта се предоставя с финансовия принос на Европейския фонд за регионално развитие чрез ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.

Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

По проекта се подпомогнаха разходи за покриване на текущите нужди на „ПЕТРОВ КОМЕРС“ ЕООД за суровини, материали, консумативи, външни услуги и други.
С изпълнението на проекта се намали финансовата тежест и се преодоля недостига на средства, вследствие на пандемията COVID-19, в ПЕТРОВ КОМЕРС ЕООД, с което се подобри неговата устойчивост и конкурентоспособност.